Ubuntu Git 相关操作记录

远端拉取

git clone https://github.com/3DMXM/OneX.git

提交修改

git stash

下载远程代码并合并

git pull

上传远程代码并合并

git push

如果本地文件进行了修改,在下载远程代码时,需要先进行 git stash

点赞
  1. 可乐说道:
    Google Chrome Windows 10
    大佬 我下载地平线5打开之后显示一个英文无法打开注册表什么的,该怎么办?

发表评论

电子邮件地址不会被公开。必填项已用 * 标注